CONDIȚII PENTRU STUDII POSTUNIVERSITARE

Vă rugăm să citiți cu atenție contractul studentului. Cel valabil este versiunea în engleză: https://www.vithoulkas.edu.gr/postgraduate-courses/conditions

 

TERMENI DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL ELEARNING

ACORDUL STUDENTULUI

Studiul atent şi acceptarea tuturor termenilor de mai jos constituie o condiţie prealabilă pentru participarea elevului la programul de formare al Academiei Internaţionale de Homeopatie Clasică (în continuare va fi denumită “Academia”), care este descris mai jos, precum şi pentru utilizarea platformei electronice relevante.

1. CONŢINUTUL PROGRAMULUI DE TRAINING

În contextul activităţii sale de formare, Academia oferă un program de formare eLearning în domeniul homeopatiei clasice, care se bazează exclusiv pe îndrumarea Profesorului George Vithoulkas. Pentru atingerea scopului menţionat mai sus, Academia a creat special un “Site de formare pe internet” (platformă eLearning), https://www.vithoulkas.edu.gr/ro, care poate oferi acces la distanţă părţilor interesate să participe la programul de eLearning menţionat anterior, din orice ţară din lume.

2. DREPTURILE STUDENŢILOR

Studentul va avea următoarele drepturi:

   - Să urmărească fiecare lecţie de maxim două ori, oricând doresc, în intervalul de timp de 3 luni, pentru care programul va fi disponibil (la expirare, înregistrările video vor fi securizate şi nu vor mai avea acces la acestea),

   - Să aibă acces la cărţile Profesorului George Vithoulkas cu opţiunea de a căuta cuvinte sau fraze prin adresa https://www.vithoulkas.com/learning-tools/searching-books/

   - Să aibă acces online prin intermediul site-ului (portalului) https://www.vithoulkas.com/, la Organon-ul lui S. Hahnemann, "Materia Medica" (Kent, Boericke, Allen, Farrington, Dunham, Nash), precum și la articolele profesorului George Vithoulkas.

3. CERINŢELE TEHNICE DE PARTICIPARE

Pentru a participa la program, studentul trebuie să fie dotat cu un calculator personal cu cel puţin:

   ‐ Intel Core 2 Duo Procesor sau mai nou (Core-i3 sau mai recent e recomandat)

   ‐ 1G de RAM (4GB recomandat)

   ‐ Ecran cu 1280x720 pixeli sau mai mare

   ‐ Difuzoare

   ‐ Motoare de căutare: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome sau Safari

  ‐ Conexiune internet de cel puţin 1Mbps cu rată de descărcare stabilă (recomandat, 4Mbps)

Platforma eLearning este susţinută pe Windows (versiunea 7 sau mai recentă), Mac (Mac OS X 10.8 sau mai recent), dispozitive iOS (iPhone, iPad - iOS 11 sau mai recent) și sisteme Android (Android 4.4 sau mai recent).

Studentul își asumă că orice computere personale va utiliza în timpul participării la program respectă specificaţiile tehnice menţionate mai sus şi, prin urmare, Academia nu poartă răspunderea pentru nicio funcţionare defectuoasă în timpul utilizării platformei.

4. PROCEDURILE DE ÎNREGISTRARE

Studentul va trebui să completeze un formular online la adresa: https://www.vithoulkas.edu.gr/ro/register, furnizând o serie de informaţii care ajută la crearea profilului personal. Toate câmpurile obligatorii trebuie completate înainte de acceptarea înregistrării. După depunerea formularului, un email va fi trimis solicitantului şi administratorului platformei.

După înregistrare, studentul va primi un mesaj cu informaţii generale despre curs. Prin linkul din acest mesaj, utilizatorul va fi redirecţionat automat la sistemul PayPal al tranzacţiilor electronice (https://www.paypal.com), unde poate plăti costul înregistrării şi/sau abonamentele pe care le-a ales. Alternativ, studenţii au posibilitatea de a plăti prin transfer bancar. Înregistrarea şi admiterea studentului la curs vor fi confirmate cu consimţământul administratorului, pentru a evita înregistrarea utilizatorilor rău intenţionaţi şi numai după finalizarea procedurii de plată. Momentul în care materialul devine disponibil începe imediat ce Academia înregistrează plata.

5. TAXE DE ŞCOLARIZARE – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Taxele de şcolarizare pentru cursurile postacademice sunt anunţate pe website https://www.vithoulkas.edu.gr/ro

După terminarea cursurilor postacademice studenţii vor primi un Certificat de participare.

Cursurile oferite de Academia Internaţională de Homeopatie Clasică conţin toate cunoştinţele necesare pentru a oferi o bază solidă pentru a deveni un bun homeopat. Astfel, Diploma noastră certifică cunoştinţele, dar nnu garantează automat dreptul absolvenţilor de a practica homeopatia. Studenţii trebuie să respecte legile şi reglementările ţării lor. Deoarece aceste legi variază în întreaga lume, răspunderea pentru această cercetare revine studentului interesat.

6. SUPORT

Suportul pentru utilizatori înainte de înregistrarea lor va fi oferit prin email elearning@vithoulkas.com, precum şi prin telefon sau Skype pentru problemele care nu pot fi rezolvate prin poşta electronică. Suportul pentru utilizatori după înregistrarea lor va fi oferit prin email. Răspunsurile la email-uri vor fi date în ziua lucrătoare următoare şi în decurs de 24 de ore de la trimiterea email-ului utilizatorului (cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorile legale), în timp ce sprijinul telefonic sau prin sesiune Skype va fi furnizat de luni până vineri de la 09:00 la 17:00, ora Greciei (cu excepţia sărbătorilor legale).

7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conţinut al website-ului nostru constituie obiectul proprietăţii intelectuale a Profesorului George Vithoulkas şi este protejat şi guvernat de legislaţia naţională, europeană şi internaţională privitoare la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Astfel, sunt strict interzise reproducerea, republicarea, copierea, stocarea, vânzarea, transmiterea, distribuirea, publicarea, executarea, descărcarea, traducerea, modificarea în orice fel, parţial sau total, a întregului conţinut al website-ului fără acordul scris în prealabil al Profesorului George Vithoulkas şi numai în măsura în care este necesar pentru facilitarea nevoilor acelui program specific. Menţionăm că orice abatere de la condiţiile mai sus menţionate atrage după sine o serie de sancţiuni grave conform legislaţiei în vigoare. În cazul unei încălcări a obligaţiilor/condiţiilor mai sus menţionate, studentul este de acord şi acceptă să despăgubească Academia cu suma de una sută mii euro (100.000,00 €) reprezentând o penalizare corectă şi rezonabilă. În acest caz Academia îşi păstrează dreptul de a solicita compensaţii suplimentare pentru orice prejudiciu sau pierdere reală, precum şi pentru daune morale prin instanţele competente.

8. TERMENII DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE

Administrarea şi protecţia datelor personale ale utilizatorului/studentului/vizitatorului website-ului este subiectul termenilor prezentaţi, precum şi al prevederilor relevante ale legilor naţionale, ale legilor Uniunii Europene, precum şi ale legilor internaţionale, privind protecţia persoanei de administrare a datelor sale personale, aşa cum se aplică şi sunt în vigoare de fiecare dată.

Datorită faptului că studenţii vor monitoriza cazurile reale de pacienţi, ei sunt obligaţi prin limitările care decurg din codul medical de etică aplicabil medicilor, precum şi de clauza de confidenţialitate medicală, privind faptele care le-au devenit cunoscute în timpul practicii medicale. Mai mult, este interzis în mod explicit studenţilor să facă orice publicare, fie oral, fie scris, fie electronic, referitoare la datele personale ale pacienţilor. Respectarea clauzelor de protecţie a datelor din prezentul contract este extrem de importantă pentru Academie, care se referă direct la reputaţia şi credibilitatea acesteia. Prin urmare, studenţii recunosc şi acceptă că orice încălcare a acestor clauze substanţiale va conduce la (a) eligibilitatea unei clauze penale egale cu 50.000 euro, (b) obligaţia de a plăti compensaţii pentru orice prejudiciu sau pierdere actuală sau consecutivă, precum şi pentru daune morale, care ar putea fi suferite de Academie sau de oricare terţă parte ca urmare a încălcării menţionate mai sus de studentul-utilizator.

În contextul respectării regulilor ştiinţei şi a dreptului la demnitate şi neagresare personală, orice insulte, atacuri personale şi, în general, orice violare comportamentală a utilizatorilor programului, nu sunt permise în Forum. În caz de încălcare, Academia, în deplină discreţie, are dreptul să întrerupă imediat accesul studentului-utilizator la platforma electronică.

9. ÎNCETAREA ACORDULUI

Nerespectarea sau încălcarea prevederilor 7 şi 8 din prezentul acord, în mod direct sau indirect, reprezintă o încălcare severă a acordului şi are drept efect încetarea imediată a acestuia, precum şi a serviciilor sub orice formă, digitale, tipărite sau de altă natură, în numele Academiei. Este interzisă descompunerea, decompilarea, piratarea sau exploatarea programului software al platformei de eLearning şi este interzisă înregistrarea conţinutului său prin mijloace analoge, digitale sau de altă natură. Orice acţiune în direcţia încălcării dreptului de autor (copyright) este considerată ca dăunătoare intereselor Academiei. În plus, echipamentul, instrumentele şi programele software utilizate cu intenţia săvârşirii acţiunilor mai sus menţionate vor fi considerate ca o încălcare a prezentului acord şi tratate ca o violare a lui. Încetarea acordului se face prin notificare scrisă şi are efect imediat şi nu există nicio obligaţie de restituire a taxelor pentru servicii sau produse. În cazul unei obligaţii sau al unui drept legal de cooperare cu autorităţile judiciare sau poliţieneşti, Academia va asigura tot sprijinul. Restituirea despăgubirilor Academiei sau a terţilor, precum şi urmărirea penală a persoanelor implicate în activităţi criminale, urmează conform dispoziţiilor 7 şi 8, precum şi cu dispoziţiile în vigoare aplicabile conform legii greceşti.

10. EFECTUL PREVEDERII DE INVALIDARE SAU NEAPLICARE

În cazul în care orice prevedere a prezentului contract este deţinută de o instanţă sau de o altă autoritate competentă pentru a fi invalidată sau inaplicabilă, integral sau parţial, prezentul contract va rămâne în continuare valabil în ceea ce priveşte celelalte dispoziţii şi restul dispoziţiei afectate, cu excepţia cazului în care se poate concluziona din circumstanţe că în absenţa dispoziţiei constatate ca nulă şi neavenită, părţile nu ar fi încheiat acest contract. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a înlocui toate dispoziţiile constatate ca fiind nule şi neavenite de dispoziţii valabile conform legii aplicabile şi care se apropie cel mai mult de intenţia lor iniţială.

11. ÎNTREGUL ACORD

Prezentul contract stabileşte întregul acord între părţi. Niciuna dintre părţi nu a încheiat acest contract, bazându-se pe vreo reprezentare, garanţie sau angajament a celeilalte părţi care nu este specificată sau menţionată în mod expres în acest contract. Prezentul articol nu exclude nicio răspundere pentru denaturarea frauduloasă. Prezentul contract nu poate fi modificat decât prin acordul scris al părţilor.

12. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICŢIE

Termenii şi condiţiile de utilizare a programului de formare specific, precum şi orice modificare a acestora, sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legea greacă, care este exclusiv aplicabilă. În cazul în care orice termen al prezentului acord devine incompatibil cu legea, acesta se anulează automat şi se elimină din prezentul acord, în timp ce valabilitatea termenelor rămase nu va fi în niciun caz afectată. În ceea ce priveşte orice litigiu, dezacord sau dispută care pot apărea în timpul construcţiei şi/sau al executării prezentului acord, părţile contractante vor încerca să ajungă la o soluţionare amiabilă. În cazul în care părţile contractante nu reuşesc să ajungă la o înţelegere amiabilă, în conformitate cu cele de mai sus, competenţa exclusivă pentru soluţionarea litigiului sau dezacordului sau disputei aparţine tribunalelor greceşti din Atena şi se aplică legislația Greciei. Prezentul constituie acordul deplin dintre Academie şi vizitator/utilizator/student, fiind la fel de obligatoriu pentru ambele. Nicio modificare a acestor termeni nu va fi luată în considerare şi va constitui o parte a prezentului acord, cu excepţia cazului în care a fost formulată în prealabil în scris şi integrată.

13. RESTITUIRI

În cazul anulării înregistrării studentului în orice moment, taxele deja plătite nu sunt rambursabile.

14. ACCEPTAREA CONTRACTULUI

Declar că am citit cu atenţie, am înţeles şi accept acest acord. Este înţeles şi convenit în continuare că acest acord înlocuieşte toate acordurile verbale şi scrise anterioare sau contemporane şi nu poate fi modificat fără acordul scris al studentului şi al Academiei. De asemenea, înţeleg că dacă încalc orice prevedere a prezentului acord, voi fi responsabil de plata oricărei taxe de colectare sau a taxelor de avocat suportate de Academia Internaţională de Homeopatie Clasică. Sunt de acord să mă comport în mod profesionist şi amabil în timpul participării la curs. Sunt de acord să respect rapid şi pe deplin normele, reglementările şi politicile Academiei. Nerespectarea oricăror clauze ale prezentului contract va duce la încetarea automată a dreptului meu de a urma pe mai departe cursul. Academia îşi rezervă dreptul de a schimba curricula şi personalul după cum este necesar. Declar, de asemenea, că încheierea procesului de înregistrare prin intermediul site-ului Academiei Internaţionale de Homeopatie Clasică indică/aprobă faptul că am citit şi am înţeles în mod clar toate prevederile/termenii prezentului acord şi că îmi recunosc în totalitate responsabilităţile legale privind acest contract.